Δωρεές

Πολιτική αποδοχής και διάθεσης δωρεών

H Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Σικυωνίων αποδέχεται ευχαρίστως δωρεές βιβλίων από ιδιώτες τα οποία εμπλουτίζουν τη συλλογή της. Για να γίνει αποδεκτή η δωρεά θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Τα βιβλία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση (να είναι καθαρά, να μην λείπουν σελίδες και να μην είναι σημειωμένα ή χρωματισμένα)
  • Να εξυπηρετούν τους σκοπούς της Βιβλιοθήκης

Ο δωρητής καλείται να εκδηλώσει γραπτώς το ενδιαφέρον του για την δωρεά που προτίθεται να κάνει στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Είναι απαραίτητο να δώσει μια κατάσταση με τα βιβλιογραφικά στοιχεία του υλικού (τίτλος, συγγραφέας, έτος έκδοσης).

Οι δωρητές πρέπει να γνωρίζουν ότι στη Βιβλιοθήκη δεν δημιουργούνται ξεχωριστές συλλογές με τα δωρηθέντα βιβλία. Το δωρηθέν υλικό εντάσσεται στην ενιαία συλλογή της.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ολικώς ή εν μέρει δωρεές που κρίνεται  ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς της.

Η Βιβλιοθήκη ανάλογα με τα αιτήματα και το διαθέσιμο υλικό, δύναται να  προχωρά σε δωρεές υλικού  σε σχολεία, συλλόγους και άλλους φορείς, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διάδοση της ανάγνωσης.