Ανακοίνωση πρόσληψης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ « Η ΜΗΚΩΝΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΟΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.206 ΤΟΥ Ν.3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.12/1.6.2020 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ», θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις από 11/3/2020(ΦΕΚ55Α/11.3.2020),14/3/2020(ΦΕΚ64Α/14-3-2020) και την από 20-3-2020 Π.Ν.Π.(Φ.Ε.Κ.68/20-20/ΤΆ) Π.Ν.Π., με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δομής Παράρτημα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιάτου και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 Παράρτημα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιάτου Κιάτο ΥΕ καθαριότητος Τέσσερις(4) μήνες 1
 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΝΆ ΚΩΔΙΚΌ ΘΈΣΗΣ)
Κωδικός θέσης Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά& τυχόν πρόσθετα προσόντα)

100 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997)

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης.
  • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι:

Α. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Β. Ως προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού με 4μηνη απασχόληση εξαιρούμε από τη δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» και μέχρι πλήρωσης των θέσεων .
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ», κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 2742021921(κ.Πάγκα) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κλεισθένους 57 ,Κιάτο Τ.Κ 20200.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο Ν.Π.Δ.Δ. (κ.Πάγκα ) ή από την ηλεκτρονική σελίδα: www.mikoni.gr.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.
ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

No Comments Yet.