Προσλήψεις στο 1ο Κ.Δ.Α.Π. Κιάτου

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2019-2020, για τη στελέχωση Δομών Κ.Δ.Α.Π,  στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα τους εξής:
1. ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2. ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
3. ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4. ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
5. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.02.2020
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 21.02.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ.Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ»
Κλεισθένους 57,Τ.Κ.20200 Κιάτο,Κορινθίας,
απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης
Yπόψη κας Πάγκα Αγγελικής
Tηλ.επικοινωνίας:27420 21921.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2020 62ΓΩΟΚΣ8-52Φ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

No Comments Yet.