Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο « ΜΗΚΩΝΗΣ»

Περίοδος: 2012 - 2013

 1. Σταµατόπουλος Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος Πρόεδρος
 2. Ζάρκος ∆ηµήτριος, Δημ. Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
 3. Μπούκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος
 4. Τσεµεντζή Παρασκευή, εργαζόμενη
 5. Βυτινιώτης Χαρίλαος, Δημ. Σύμβουλος
 6. Σπανός Κων/νος, Δημ. Σύμβουλος
 7. Πετροπούλου Χρυσάνθη, Δημότης
 8. Παπαναστασίου ∆ήµητρα, Δημότης
 9. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Δημότης

2014

 1. Σταµατόπουλος Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος Πρόεδρος
 2. Ζάρκος ∆ηµήτριος, Δημ. Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
 3. Μπούκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος
 4. Τσεµεντζή Παρασκευή εργαζόμενη
 5. Βυτινιώτης Χαρίλαος, Δημ. Σύμβουλο
 6. Σπανός Κων/νος Δημ. Σύμβουλος
 7. Πετροπούλου Χρυσάνθη, Δημότης
 8. Γεωργιάδη Μαρία, Δημότης
 9. Φιλίππου Άννα Δημότης

2015-2016

 1. Ζάρκος Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. λεξόπουλος Βασίλειος,   Δημ. Σύμβουλος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. Κελλάρη Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλος
 4. πακόλιας Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
 5. αυραγάνη Κυριακή Δημ. Σύμβουλος
 6. Ζούμας Ηλίας Δημότης
 7. Πετροπούλου Χρυσάνθη, Δημότης
 8. Σπηλιώτη Όλγα Δημότης
 9. Στούκα Μαρία-Ευαγγελία, εργαζόμενη